کتاب‌های تخصصی

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (ماشین‌آلات)

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (حمل و توزیع) نشر هیراد دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهمی چون ماشین‌آلات بسته‌بندی و روشهای دربندی به...

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (حمل و توزیع)

  مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (حمل و توزیع) نشر هیراد دو فصل بسیار مهم از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل کلیدی بسته‌بندی در زنجیره تامین یعنی...

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (مدیریت تغییر و ترکیب)

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (مدیریت تغییر و ترکیب) نشر هیراد دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهم در مدیریت عملیات بسته بندی چون...

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (شیشه و فلز)

 مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (شیشه و فلز) نشر هیراد دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل توضیح ساده و همه‌فهم پروسه تولید ظروف شیشه‌ای و...

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (پلاستیکها)

  مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (پلاستیکها) نشر هیراد سه فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهمی چون شیمی پلیمر به زبان ساده و همه‌فهم،...

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (شناخت)

              مبانی فناوری بسته‌بندی (شناخت) نشر هیراد سه فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی، شامل مباحث مهمی چون عوامل...