تعلیم و آموزش

آموزش های ما از سال 1373 یعنی سه سال پیش از انتشار نخستین شماره ماهنامه صنعت بسته بندی آغاز شد و از همان ابتدا مورد توجه دست اندرکاران صنعت و تجارت و فرهنگ قرار گرفت.
آموزش‌های ما هیچ گاه رایگان نبوده و این افتخاری برای ما است که همواره آموزش هایی ارائه کردیم که ارزش خریدن داشته است.

در حال حاضر آموزش های ما بصورت سفارشی و برای اجرا در مکان سفارش دهنده و یا بصورت مجازی طراحی شده است.

اما این همه برنامه ما نیست.

بسیاری از برنامه های آموزشی ما در کنار سمینارها و همایش ها برگزار خواهد شد.

البته منتظر برنامه های آموزشی مستقل ما هم باشید.