مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (کارتن و مقوا)

iranpack-book-Paper

 مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (کارتن و مقوا)

نشر هیراد

سه فصل  پرطرفدار و کاربردی از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهمی چون تولید کاغذ و مقوا، روش ساخت و ویژگی‌های فنی جعبه‌های مقوایی، و جعبه‌های موجدار یا همان کارتن

60000 تومان

فهرست

مقدمه نویسنده

مقدمه ویراستار

 

کاغذ و مقوا15

منابع و آماده سازی الیاف )Fiber( 17

منابع الیاف و طول الیاف18

روشهای ساخت خمیر کاغذ20

آماده‌سازی خمیر برای ساخت کاغذ22

آهارزنی )Sizing( داخلی، افزودنیها و عملیات آب‌زدایی22

ماشینهای‌ کاغذسازی‌ نمونه‌24

ماشینهای‌ فوردرینیر24

مشینهای‌ سیلندری‌26

ماشینهای‌ دوسیمه‌28

جهت‌ طولی‌ و عرضی‌ حرکت‌ ماشین (راه‌ کاغذ)29

فرآوری سطح یا‌ خشک‌کردن‌ انتهائی و پوشش سطح‌30

بیان ویژگی‌های کاغذ33

ضخامت‌ و وزن‌ 33

درخشندگی‌ 34

کاغذ و میزان‌ رطوبت‌ آن‌ 34

ویسکوالاستیسیتی‌ Viscoelasticity37

انواع‌ کاغذ37

انواع مقوا43

روشهایی برای‌ بررسی ویژگی‌های‌ کاغذ 46

پرسش51

 

فصل دوم

جعبه‌های تاخور مقوایی

طبقه‌بندی‌ انواع‌ بسته‌بندی‌ها 59

طراحی‌ جعبه‌های‌ تاخور61

انتخاب‌ مقوای‌ مناسب‌69

فرآیند تولید 70

جعبه‌های ساده تیوبی شکل75

جعبه‌ با انتهای‌ بسته‌ شده‌ (سیل‌ شده)78

طرحهای‌ دربندی‌ تاشو80

انواع‌ دیگر دربندی‌ها85

ویژگیهای‌ خارجی‌ طراحی‌ و قسمت‌بندیهای‌ داخلی‌87

جعبه‌های سینی‌شکل ساده به صورت تاخور91

جعبه‌های‌ سرپاSetup boxes96

پرسش101

 

فصل سوم

کارتن

چشم انداز تاریخی113

مقوای موجدار115

ساختمان115

درجه‌بندی ورق116

چسبهای مقوای موجدار118

استانداردهای وت و درجه‌بندی مقوای موجدار119

ساخت مقوا120

خواص و آزمونها125

خواص کاغذ125

آزمون‌هاى تشخىص خواص ورق127

قوانىن و ضوابط حمل133

دقت کنىد133

کاربرد133

مجموعه ضوابط براى ساخت جعبه‌هاى موجدار135

جعبه‌هاى موجدار (کارتن)137

انتخاب فلوت مناسب137

انواع طراحى کارتن‌ها139

ملاحظات ابعادى144

تزئىنات کارتن146

عملىات وىژه بر روى ورق148

تضمىن کىفىت ظرفهاى ساخته‌ شده از مقوى شىاردار153

انواع جعبه‌ها156

پرسش164

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .