مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (مدیریت تغییر و ترکیب)

iranpack-book-Change-Compose

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (مدیریت تغییر و ترکیب)

دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا
استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهم در مدیریت عملیات بسته بندی چون شناخت بسته‌هایی که از ترکیب مواد مختلف ساخته شده‌اند و موضوع توسعه و تغییرات در بسته‌های کنونی
۴۰۰۰۰ تومان
فهرست

 

فصل نخست

بسته‌بندی کاربردی۱۵

بسته‌بندى با وجه نماىش کارتدار۱۶

بسته‌هاى بلىستر ۱۸

بسته‌بندى کارتدار از نوع اسکىن ۲۱

Cبسته هاى روده‌اى۲۳

قوطى‌هاى فىبرى۲۴

انواع تىوبهاى انعطاف‌پذىر ۲۸

شکل بطرى۳۰

وىژگى‌هاى کلى طراحى۳۳

بار کدها۳۹

(upc) کد جهانى کالا‌۴۱

دستگاه‌هاى بار کد خوان ۴۳

چاپ و خوانا بودن بار کد۴۴

بر چسب‌زنى امنىتى۴۵

بسته‌بندى کالا‌هاى بادوام ۴۷

بسته‌‌بندى چوبى۴۹

بسته‌بندى محصولا‌ت داروىى۵۳

پاىدارى دارو ۵۴

عملىات ساخت ۵۷

‌طرح‌هاى نوآورانه ۵۸

‌منابع ۶۸

پرسشهاى پاىان فصل۶۹

 

فصل دوم

روند پیشبرد بسته‌بندی۷۱

 

مدىرىت عملىات توسعه بسته بندى۷۲

گستره پروژه۷۴

تولىد اىده ۷۷

فرآىند توسعه ۸۰

توصىف طراحى بسته بندى ۸۱

توسعه وآزمون جاىگزىنها ۸۶

وىژگى‌ها۸۷

نمونه مطالعاتى۹۱

توسعه و ازمون جاىگزىن‌ها : رزىن و طراحى۹۳

توسعه و ازمون جاىگزىن‌ها : سىنى‌هاى شرىنک۹۶

توسعه و آزمون جاىگزىنها: بارهاى پالتى۹۸

توسعه و آزمون: ىک مشکل در بخش حمل و نقل۱۰۰

مثالى از توسعه طراحى گرافىکى۱۰۲

‌منابع ۱۰۵

چک لىست طراحان بسته بندى۱۰۶

پرسشهاى پاىان فصل ۱۱۵

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .