مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (مدیریت تغییر و ترکیب)

iranpack-book-Change-Compose

مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (مدیریت تغییر و ترکیب)

نشر هیراد

دو فصل از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا
استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل مباحث مهم در مدیریت عملیات بسته بندی چون شناخت بسته‌هایی که از ترکیب مواد مختلف ساخته شده‌اند و موضوع توسعه و تغییرات در بسته‌های کنونی
40000 تومان
فهرست

 

فصل نخست

بسته‌بندی کاربردی15

بسته‌بندى با وجه نماىش کارتدار16

بسته‌هاى بلىستر 18

بسته‌بندى کارتدار از نوع اسکىن 21

Cبسته هاى روده‌اى23

قوطى‌هاى فىبرى24

انواع تىوبهاى انعطاف‌پذىر 28

شکل بطرى30

وىژگى‌هاى کلى طراحى33

بار کدها39

(upc) کد جهانى کالا‌41

دستگاه‌هاى بار کد خوان 43

چاپ و خوانا بودن بار کد44

بر چسب‌زنى امنىتى45

بسته‌بندى کالا‌هاى بادوام 47

بسته‌‌بندى چوبى49

بسته‌بندى محصولا‌ت داروىى53

پاىدارى دارو 54

عملىات ساخت 57

‌طرح‌هاى نوآورانه 58

‌منابع 68

پرسشهاى پاىان فصل69

 

فصل دوم

روند پیشبرد بسته‌بندی71

 

مدىرىت عملىات توسعه بسته بندى72

گستره پروژه74

تولىد اىده 77

فرآىند توسعه 80

توصىف طراحى بسته بندى 81

توسعه وآزمون جاىگزىنها 86

وىژگى‌ها87

نمونه مطالعاتى91

توسعه و ازمون جاىگزىن‌ها : رزىن و طراحى93

توسعه و ازمون جاىگزىن‌ها : سىنى‌هاى شرىنک96

توسعه و آزمون جاىگزىنها: بارهاى پالتى98

توسعه و آزمون: ىک مشکل در بخش حمل و نقل100

مثالى از توسعه طراحى گرافىکى102

‌منابع 105

چک لىست طراحان بسته بندى106

پرسشهاى پاىان فصل 115

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .