چرا آثار خود را برای سالنامه برگریدگان بسته‌بندی بفرستیم؟

بسته شما توسط برخی از بزرگترین خریداران بسته‌بندی در ایران و شاید جهان و در رسانه‌های بسته‌بندی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ورود در این رقابت به شما فرصتی عالی برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان جدید و فعلی می‌دهد.

می‌توانید برنده بودن در این رقابت را در مواد تبلیغاتی خود استفاده کنید و از رقبای خود متمایز شوید.

بیشتر بخوانید . . .