مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (حمل و توزیع)

 iranpack-book-Shock
مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (حمل و توزیع)
دو فصل بسیار مهم از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا
استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل کلیدی بسته‌بندی در زنجیره تامین یعنی بسته‌بندی توزیع و نقش سه عامل مخرب ضربه، لرزش و فشار در بسته‌بندی و روش محاسبه آنها
۴۵۰۰۰ تومان

فهرست

 

فصل نخست

ضربه، لرزش و فشردگی ۱۵

ضربه۱۷

ضربه‌ ناشی‌ از سقوط‌۱۸

ضربه‌ در خلال‌ حمل‌ و نقل‌ ریلی‌۲۲

شرایط‌ دیگر ضربه‌۲۴

ضربات‌ تکرار شونده‌۲۴

محیط‌ حمل‌ و نقل‌ بسته‌ کوچک‌۲۴

اندازه‌گیری‌ شکنندگی‌ ضربه‌۲۵

محافظت‌ در برابر ضربه‌ با استفاده‌ از ضربه‌گیر۳۲

لرزش‌۳۵

آسیبهای‌ ناشی‌ ا لرزش‌ به‌ دلیل‌ حرکت‌ نسبی‌۳۶

تشدید ارتعاشات۳۷

تشدید پشته‌ای‌ ۳۹

میراسازی‌ لرزش‌۴۱

فشردگی ۴۳

فشردگی استاتیکی‌ و دینامیکی‌ (ایستا و پویا)۴۳

استحکام‌ در برابر فشردگی‌ و دوره‌ انبارش‌ کالا۴۴

استحکام‌ در برابر فشردگی‌ و رطوبت هوا۴۵

سایر عوامل‌ موثر بر استحکام‌ انبارش‌ جعبه۴۷‌

تاثیر افزایش‌ محتویات‌ بر استحکام‌ فشردگی‌ ۵۰

عوامل‌ دخیل‌ در پشته‌ کردن‌ بطریهای‌ پلاستیکی‌ ۵۳

برآورد استحکام‌ فشردگی‌ مطلوب‌ ۵۵

منابع۵۶

پرسشهای فصل نخست۵۷

 

فصل دوم

بسته‌بندی توزیع ۶۱

 

بسته‌بندی‌ توزیع: رهیافت‌ سیستمی۶۳

طراحی‌ برای‌ توزیع‌۶۳

ملاحظات‌ سیستمی۶۵

طراحی‌ کالا۶۵

محیط‌ توزیع۶۶

ظرف‌ اولیه‌ به‌ عنوان‌ ظرف‌ جابجائی۶۷

ظرفهای‌ مکمل‌ اولیه‌ و جابجائی۶۷

ابعاد مناسب‌ برای‌ حداکثر کارآئی‌۶۸

سادگی‌ سرهم‌ کردن‌ (مونتاژ) و از هم‌ واکردن‌ (دمونتاژ)۶۹

استفاده‌ چندگانه‌ و چندباره‌۶۹

همخوانی‌ با الزامات‌ قانونی‌ و یا ترابری‌۶۹

دفع‌ مواد زائد بسته‌بندی‌۶۹

بکارگیری‌ کارآمد مواد۷۰

محیط‌ فیزیکی‌ توزیع‌ ۷۰

تلفات‌ محصول‌ در حین‌ توزیع‌ ۷۴

انبار۸۰

واحدبار۸۲

پالت۸۲

کارآئى واحدبار۸۴

پاىدارسازى واحدبار۸۷

عملىات توزىع مناسب۸۹

خطوط راهنماى صنعت۸۹

ابعاد ظرف حمل۸۹

پالتها۹۰

محصول کىسه‌بندى شده۹۱

سىنى‌هاى شرىنک شده ۹۱

ارزىابى بسته‌بندى توزىع۹۲

آزمونهاى قبل از محل۹۲

موسسات حامى۹۳

‌روشهاى آزمون قبل از حمل۹۳

مقررات مربوط به بسته‌بندى کالاهاى خطرناک۹۷

تجهىزات آزمون‌گىرى قبل از حمل۹۸

مىزهاى لرزش۹۸

تهىزات آزمون سقوط۹۹

اتاقکهاى محىطى۱۰۱

سىستمهاى آزمون فشردگى۱۰۲

ماشىنهاى ضربه  ‌۱۰۳

ساىر روشهاى آزمون و عملىات استاندارد۱۰۸

منابع۱۰۹

پرسشهاى فصل دوم۱۱۰

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .