مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (حمل و توزیع)

 iranpack-book-Shock
مبانی فن‌آوری بسته‌بندی (حمل و توزیع)

نشر هیراد

دو فصل بسیار مهم از کتاب معروف مبانی فن‌آوری بسته‌بندی نوشته پروفسور والتر سورکا
استاد بسته‌بندی آمریکای شمالی شامل کلیدی بسته‌بندی در زنجیره تامین یعنی بسته‌بندی توزیع و نقش سه عامل مخرب ضربه، لرزش و فشار در بسته‌بندی و روش محاسبه آنها
نسخه چاپی: 75000 تومان
خرید نسخه الکترونیک: طاقچه

فهرست

 

فصل نخست

ضربه، لرزش و فشردگی 15

ضربه17

ضربه‌ ناشی‌ از سقوط‌18

ضربه‌ در خلال‌ حمل‌ و نقل‌ ریلی‌22

شرایط‌ دیگر ضربه‌24

ضربات‌ تکرار شونده‌24

محیط‌ حمل‌ و نقل‌ بسته‌ کوچک‌24

اندازه‌گیری‌ شکنندگی‌ ضربه‌25

محافظت‌ در برابر ضربه‌ با استفاده‌ از ضربه‌گیر32

لرزش‌35

آسیبهای‌ ناشی‌ ا لرزش‌ به‌ دلیل‌ حرکت‌ نسبی‌36

تشدید ارتعاشات37

تشدید پشته‌ای‌ 39

میراسازی‌ لرزش‌41

فشردگی 43

فشردگی استاتیکی‌ و دینامیکی‌ (ایستا و پویا)43

استحکام‌ در برابر فشردگی‌ و دوره‌ انبارش‌ کالا44

استحکام‌ در برابر فشردگی‌ و رطوبت هوا45

سایر عوامل‌ موثر بر استحکام‌ انبارش‌ جعبه47‌

تاثیر افزایش‌ محتویات‌ بر استحکام‌ فشردگی‌ 50

عوامل‌ دخیل‌ در پشته‌ کردن‌ بطریهای‌ پلاستیکی‌ 53

برآورد استحکام‌ فشردگی‌ مطلوب‌ 55

منابع56

پرسشهای فصل نخست57

 

فصل دوم

بسته‌بندی توزیع 61

 

بسته‌بندی‌ توزیع: رهیافت‌ سیستمی63

طراحی‌ برای‌ توزیع‌63

ملاحظات‌ سیستمی65

طراحی‌ کالا65

محیط‌ توزیع66

ظرف‌ اولیه‌ به‌ عنوان‌ ظرف‌ جابجائی67

ظرفهای‌ مکمل‌ اولیه‌ و جابجائی67

ابعاد مناسب‌ برای‌ حداکثر کارآئی‌68

سادگی‌ سرهم‌ کردن‌ (مونتاژ) و از هم‌ واکردن‌ (دمونتاژ)69

استفاده‌ چندگانه‌ و چندباره‌69

همخوانی‌ با الزامات‌ قانونی‌ و یا ترابری‌69

دفع‌ مواد زائد بسته‌بندی‌69

بکارگیری‌ کارآمد مواد70

محیط‌ فیزیکی‌ توزیع‌ 70

تلفات‌ محصول‌ در حین‌ توزیع‌ 74

انبار80

واحدبار82

پالت82

کارآئى واحدبار84

پاىدارسازى واحدبار87

عملىات توزىع مناسب89

خطوط راهنماى صنعت89

ابعاد ظرف حمل89

پالتها90

محصول کىسه‌بندى شده91

سىنى‌هاى شرىنک شده 91

ارزىابى بسته‌بندى توزىع92

آزمونهاى قبل از محل92

موسسات حامى93

‌روشهاى آزمون قبل از حمل93

مقررات مربوط به بسته‌بندى کالاهاى خطرناک97

تجهىزات آزمون‌گىرى قبل از حمل98

مىزهاى لرزش98

تهىزات آزمون سقوط99

اتاقکهاى محىطى101

سىستمهاى آزمون فشردگى102

ماشىنهاى ضربه  ‌103

ساىر روشهاى آزمون و عملىات استاندارد108

منابع109

پرسشهاى فصل دوم110

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .