iranpack-sanat-bastebandi-Fadaei

قاسم فدايي * صنايع كاغذ پارس:
این برند، کلین‌تاچ نامگذاری شده، یعنی مواد در تماس مستقیم با آن ایمن هستند و تولیدکنندگان می‌توانند به راحتی مواد غذایی را در آن قرار دهند بدون این که آسیبی به مواد آن وارد شود. این محصول، مقوایی یک لا است و برای تولید آن از صد در صد خمیر ویرجين (بكر) استفاده شده است تا استفاده از آن برای صنایع غذایی که تماس مستقیم با مواد غذایی دارند، راحت و آسان باشد.

بیشتر بخوانید . . .