دامنه ویژگی‌های مواد خام برای پشت‌چسبدار

منبع: Labeling Playbook
ترجمه از آزاده کیایی‌فر
سرپرست تحقیق و توسعه شرکت ایراندار

هنگامی که شما کاربردهای مختلف را برای یک برچسب ارزیابی می‌کنید، ابتدا باید نیازهای خود برای انتخاب درست تامین‌کننده و مواد اولیه در پروژه را بررسی کنید.

منبع: Labeling Playbook
ترجمه از آزاده کیایی‌فر
سرپرست تحقیق و توسعه شرکت ایراندار

هنگامی که شما کاربردهای مختلف را برای یک برچسب ارزیابی می‌کنید، ابتدا باید نیازهای خود برای انتخاب درست تامین‌کننده و مواد اولیه در پروژه را بررسی کنید.
این انتخاب باید در استفاده از حداقل مواد به منظور برآورده کردن نیازها در فرآیند تولید پشت‌چسبدار متمرکز باشد.
در این جا فهرستی از محدوده مواد و خواص آنها آمده است که می‌تواند به عنوان راهنما و نه به عنوان مرجع مربوط به تمام مواد اولیه، مورد استفاده قرار گیرد.
تامین‌کننده‌های مواد اولیه پشت چسبدار می‌توانند بسته به کاربرد نهایی پشت چسبدار، شما را در انتخاب مواد خام، راهنمایی کنند.

در انتخاب مواد خام و الزامات مورد نیاز در پروژه لیبل باید هماهنگی وجود داشته باشد.
این کار به شما اجازه خواهد داد که حداقل مقدار مواد را در تولید بی وقفه مصرف کنید.
این مهم می‌تواند از طریق کار تیمی با تامین‌کننده مواد اولیه، تولیدکننده برچسب و سازنده تجهیزات لیبل به دست آید.
هنگامی که انتخاب مواد صورت می‌گیرد ضروری است آزمون‌های لازم بر روی لیبل چاپ شده به منظور اطمینان از حفظ کیفیت در طول چرخه تولید/مصرف صورت گیرد.

بیشتر بخوانید . . .