سال 1389 سالي متفاوت براي بسته‌بندي و چاپ

متني که در ادامه مي‌آيد به عنوان سرمقاله شماره‌ 115 ماهنامه صنعت بسته‌بندي به چاپ رسيده است

مسال براي صنايع بسته‌بندي و چاپ به طور يقين تفاوت زيادي با سالهاي گذشته خواهد داشت و اين تفاوت بتدريج خود را نشان خواهد داد.
بالا‌خره پس از شانزده سال، دعاي تحويل سال در مورد بخش بسته بندي و چاپ اجابت شد و <حول حالنا> رخ داد. پس از شانزده سال که نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي در بهمن ماه برگزار مي‌شد، امسال قرار است در شهريور ماه برگزار شود. محاسبات و تجارب صنفي به ما مي‌گويد که اين <حول حولنا> بايد به <احسن الحال> منجر شود. با اين وصف، به دليل اين که ما مردمي‌غير قابل پيش‌بيني هستيم و سرنوشت خود را به شکلي که با هيچ محاسبه‌اي جور در نيايد رقم مي‌زنيم معلوم نيست اين <حول حالنا> که رخ داده واقعا به چگونه حالي منتهي خواهد شد.
واقعيتها همواره به ما نشان داده بهمن ماه زمان مناسبي براي برگزاري نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي (و شايد هيچ نمايشگاه صنعتي ديگر) نيست. زيرا بسياري از قول و قرارهايي که در نمايشگاه گذاشته مي‌شد در ناپايداري‌هاي آخر سال و تغييرات سال جديد رنگ باخته و در عمل بي‌فايده بوده است. به طور کلي با توجه به نرخ رشد تورم در هر سال و مبهم بودن افق سرمايه‌گذاري در انتهاي هر سال، نمايشگاه بهمن ماه براي صنايع بسته‌بندي بهره‌وري کافي را در بر نداشت. ضمن آن که اصولا‌ زمان مناسب براي تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري در عرصه بسته‌بندي، نيمه اول سال و زمان بهره‌برداري از آن نيمه دوم سال است.
بنا بر اين برگزاري نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي در نيمه اول سال مي‌تواند نقش موثري در توسعه صنعت بسته‌بندي کشور داشته و باعث گشايش در آن شود. البته اين شرايط خوب، براي صنعت چاپ مي‌تواند از ضريب چند برابر برخوردار باشد. زيرا در مجموع بخش چاپ در ايران نسبت به بخش بسته‌بندي از فرصت‌هاي بزرگ کمتري بي خودنمايي نمايشگاهي برخوردار است. همچنين پايان سال نمي‌تواندزمان خوبي براي معرفي توانايي‌هاي چاپ باشد. فصل زمستان زماني است که تکليف بسياري از پروژه‌هاي چاپي روشن شده و ذوق‌زده کردن مشتريان چاپ در ماه‌هاي پايان سال هيچ تحول آني را به دنبال نخواهد داشت. سال بعد هم که شروع شود همان طور که گفته شد تعاريف و تعملا‌ت خاص خود را خواهد داشت.
اين در حالي است که بخش بسته‌بندي در کشور چندين نمايشگاه مرتبط با خود را در طول سال تجربه مي‌کند. مهمترين و معتبرترين آنها عبارتند از
نمايشاه صنايع غذايي، نوشيدني و محصولا‌ت کشاورزي (اگروفود) که در خردادماه هر سال برگزار مي‌شود، نمايشگاه نان و شيريني، شکلا‌ت و بيسکويت و صنايع وابسته که در مهرماه هر سل برگزار مي‌شود و نمايشگاه ايران‌پلا‌ست که آذرماه برگزار مي‌شود. اي نمايشگاه‌ها بخصوص دو نمايشگاه اگروفود و شيريني که ا فاصله چهار ماه از و برگزاري در ماه‌هاي مناسب، باعث شدند بسياري از صنايع بسته‌بندي به آنها (بخصوص اگروفود) متمايل شوند تا جايي که بعضي به صراحت اعلا‌م کردند که تمايلي به شرکت در نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي بهمن‌ماه ندارند. ضمن که برخي نارضايتي‌ها از برگزارکنندگان نمايشگاه چاپ و بست‌بندي نيز به اين شرايط دامن مي‌زد.
در شرايط جديد که نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي اواخر شهريورماه برگزار شود فاصله نزديک آن با دو نمايشگاه اگروفود و شيريني شک‌ت بعث خواهد شد تعدادي از شرکت‌هايي که بتناوب در همه نمايشگاه‌ها شرکت مي‌کردند انتخاب‌هاي خود را مورد مطالعه مجدد قرار دهند. صنايع بسته‌بندي بخش قابل توجهي از دو نمايشگاه اگروفود و شيريني شکلا‌ت را تشکيل مي‌دهند که نمايشگاه اگروفود در اين خصوص سهم بيشتري را دارد.
جدا از تاثيري که جابجايي زمان نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي بر ساير نمايشگاه‌هاي داخلي مرتبط خواهد گذاشت، برنامه حضور ايرانيان در نمايشگاه‌هاي خارجي نيز تا حدودي تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
به طور قطع نمايشگاه‌هاي خارجي مرتبط با بسته‌بندي که در ماه‌هاي فوريه و مارس به دليل تلا‌قي با زمان نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي تهران همواره مورد بي‌مهري فعالان بسته‌بندي بودند، از بازديدکنندگان و شايد غرفه‌گذاران ايراني بيشتري برخوردار خواهند شد.
از جمله اين نمايشگاه‌ها، نمايشگاه فروت‌لجيستيکا در برلين است که به عمليات پس از برداشت محصولا‌ت کشاورزي مي‌پردازد و مي‌تواند براي ايرانيان فعال در بخش زنجيره تامين‌و بسته‌بندي بسيار مفيد باشد.
در مجموع اين جابجايي که همواره مورد درخواست دست‌اندرکاران بسته‌بندي و چاپ بوده بالا‌خره روي داده است و موقعيت زماني جديد آن، به هر حال از آن چه در سالهاي گذشته بوده بهتر است. پس مي‌توان با خوش‌بيني به آن نگريست و به پيامدهاي اقتصادي آن اميدوار بود.
ابته‌به شرطي که دست از غيرمنتظر بو برداريم و به قاعده حرکت کنيم.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .