آرشیو: 2 مارس 2018

بهترین شیوه‌های طراحی پایــان خط

1- توان عملیاتی موردنیاز خط را درک کنید
2- ظرفیت را به صورت افزایشی برای ماشین پایین دست تنظیم کنید
3- با تعیین خط مرکزی فرآیند، “نقطه شیرین” خط را بیابید.
4- بین ماشین‌ها فضای کافی در نظر بگیرید
5- حمل و نقل در مقابل انباشتگی.
6- مانع از توقف دستگاه بسته‌بند جعبه شوید
7- اجازه ندهید که انباشتگر شما به ظرفیت بالا برسد