ارزياب وزارت بازرگاني تركيه در نمايشگاه مشاركت در اين نمايشگاه خوب بود

مراد اوستوك: من كارشناس بازرگاني خارجي در وزارت بازرگاني تركيه هستم. در اين نمايشگاه هم به عنوان ناظر و ارزياب حضور دارم. وزارتخانه ما مسئول اين گونه مشاركت‌هاي خارجي در تركيه است و من هم كيفيت نمايشگاه و هم كيفيت حضور شركت‌هاي ترك در آن را ارزيابي مي‌كنم.

ارزياب وزارت بازرگاني تركيه در نمايشگاه
مشاركت در اين نمايشگاه خوب بود

صنعت بسته‌بندي: لطفا خودتان را معرفي كنيد.
مراد اوستوك: من كارشناس بازرگاني خارجي در وزارت بازرگاني تركيه هستم. در اين نمايشگاه هم به عنوان ناظر و ارزياب حضور دارم. وزارتخانه ما مسئول اين گونه مشاركت‌هاي خارجي در تركيه است و من هم كيفيت نمايشگاه و هم كيفيت حضور شركت‌هاي ترك در آن را ارزيابي مي‌كنم.
صنعت بسته‌بندي: ارزيابي شما از اين نمايشگاه چيست؟
مراد اوستوك: نمايشگاه منظم است و آن چه كه بايد ترتيب داده شده است. من نمايشگاه‌هايي را كه خوب برگزار نشدند زياد ديده‌ام. ما به عنوان كشور تركيه، ايران را هم يك شريك تجاري خوب و هم يك همسايه خوب مي‌بينيم. خوشبختانه تا اين اكنون (روز سوم نمايشگاه) با هيچ مشكل يا مسئله بدي مواجه نشدم. از نظر مشاركت ملي تركيه نيز فكر مي‌كنم شركت توياپ كار خود را بخوبي انجام داده و كارها بدرستي پيش رفته است. من وقتي به اين جا آمدم مدارك كار را بررسي كردم.
مي‌توانم بگويم معرفي اين نمايشگاه بخوبي انجام شده و همه از برگزاري آن مطلع هستند. من مشاركت ضعيف در نمايشگاه‌ها را ديده‌ام اما مي‌بينيم كه مشاركت زيادي در اين نمايشگاه انجام شده است. من نديدم سالن‌هاي مربوط به نمايشگاه خالي باشند. نمايشگاه زنده است. نظر و گزارش من درباره اين نمايشگاه مثبت است.

بیشتر بخوانید . . .