iranpack-sanat-bastebandi-sahaf_9301_l

بيوك‌آقا صحاف امين * نايب رييس انجمن:
با توجه به این که هیچ نهاد نظارتی برای کنترل کیفیت این مواد وجود ندارد شرکت‌های پتروشیمی چندان اجباری به رعایت استانداردها از خود نشان نمی‌دهند و گاهی پی‌گیری شکایات مشتریان از آنها سال‌ها به درازا می‌کشد و در نهایت نتیجه‌ای عاید شاكيان نمی‌شود.

بیشتر بخوانید . . .