NON STOP! متصل‌كننده‌ي اتوماتيك فيلم

Butler Automatic متصل‌كننده‌ي اتوماتيك فيلم جديد خود SP3HSL را معرفي مي‌كند. SP3HSL، يك سيستم متصل‌كننده‌ي شبكه‌اي اتوماتيك براي فيلم‌هاي اسليو چاپ شده است كه براي افزايش كارائي خط در عمليات بسته‌بندي داراي اسليو با حذف زمان قطع‌كار تغيير رول فيلم طراحي شده بود. تغييرات رول فيلم بايد در كاربردهاي بسته‌بندي شرينك‌اسليو هر 18 دقيقه يك بار تكرار شده و تغيير رول به صورت دستي يك تا سه دقيقه از زمان توليد را هدر مي‌دهد.

متصل‌كننده‌ي اتوماتيك فيلم
Butler Automatic متصل‌كننده‌ي اتوماتيك فيلم جديد خود SP3HSL را معرفي مي‌كند. SP3HSL، يك سيستم متصل‌كننده‌ي شبكه‌اي اتوماتيك براي فيلم‌هاي اسليو چاپ شده است كه براي افزايش كارائي خط در عمليات بسته‌بندي داراي اسليو با حذف زمان قطع‌كار تغيير رول فيلم طراحي شده بود. تغييرات رول فيلم بايد در كاربردهاي بسته‌بندي شرينك‌اسليو هر 18 دقيقه يك بار تكرار شده و تغيير رول به صورت دستي يك تا سه دقيقه از زمان توليد را هدر مي‌دهد.
با استفاده از متصل‌كننده‌ي اسليو اتوماتيك SP3،‌زمان تغيير رول حذف شده و كارايي خط 9 درصد يا بيشتر در اين امور افزايش مي‌يابد. SP3HSL، با توانايي كار در سرعت‌هايي تا 450 فوت در دقيقه، به طور اتوماتيك انتهاي هر رول فيلم در حال اتمام را به يك رول جديد متصل مي‌نمايد. اين تكنولو‍‍ژي براي افزايش زمان توليد در اجناس بسته‌بندي شده و كاربردهاي دارويي كه از بسته‌بندي شرينك‌اسليو استفاده مي‌كنند، ايده‌آل است. متصل‌كننده‌ي اتوماتيك Butler هم از طريق ماشين‌سازي‌هاي OEM براي خطوط توليد جديد،‌و هم براي ارتقاي خطوط بسته‌بندي موجود فروخته خواهد شد.

بیشتر بخوانید . . .