آرشیو: 9 جولای 2019

بزودی، چالش تامین آخال پاک

با اجرای نسخه جدید استاندارد 3341 که مقواسازان را ملزم به گذراندن آزمون های بهداشتی سطح بالاتر و درج علامت استاندارد بر روی سطح مقوا می کند چالش مقواسازان با فروشندگان آخال بیشتر و گسترده تر خواهد شد.