O&G

جوي دوسر O&G

بخشي از مصرف‌کنندگان هستند SINKs و DINKs که مي‌دانند جوي دوسر براي آنها مفيد است اما طعم سنتي آن را دوست ندارند چون به نظرشان بي‌مزه، ‌سنگين و معمولا کمي خسته‌کننده است.