برگزیدگان بسته‌بندی

حمایت از مسابقه برگزیدگان بسته‌بندی

مسابقه برگزیدگان بسته‌بندی حامیان برگزیدگان بسته‌بندی خود یک حرکت حمایتی است که به شناسایی، معرفی و تشویق فعالیت‌های ارزشمند در زمینه بسته‌بندی می‌پردازد. اما این یک زنجیره است و چنین رویداد ملی خود نیز...