آرشیو: 23 می 2016

گرایش‌ها در K 2016

امروزه، بیشتر سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات دریافته‌اند که غالباً کارایی و در دسترس بودن بهتر مواد تاثیری مثبت بیشتری بر کارامدی کلی فراوری‌کننده‌ها دارند تا ذخیره اندک انرژی.

نگذارید تکرار شود

نامه سرگشاده مهدی رضاییان
مدیرعامل چاپ اندیشه آمل
به اهالی صنف چاپ
در آستانه نمایشگاه دروپا ۲۰۱۶