PneumaticScaleAngelus

دربند قوطی

سری V از دربندهای قوطی Booth #S-2100 ساختِ PneumaticScaleAngelus (PSA) شامل هشت مدل مجهز به سه تا هجده هد درزگیری است و سرعت ۷۵ تا ۲۵۰۰ قوطی بر دقیقه دارد. این دستگاه قوطی‌های خوراکی...