Mondi North

کیسه‌ Mondi و یک دهانه ایمن برای بچه‌ها

درپوش‌های بزرگ کیسه‌ها برای بازکردن و استفاده آسان توسط کودکان طراحی شده‌اند. اندازه‌‌ی درپوش همچنین مانع از بلعیدن آن می‌شود. به عنوان یک تدبیر احتیاطی دیگر، درپوشها شکل و ساختار خاصی دارند که کمک می‌کند حتی در صورت بلعیده شدن، هوا از آنها عبور کند.