تعريف مشاغل بسته‌بندي در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور

چندي است کار تعريف مشاغل حرفه بسته‌بندي در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور آغاز شده است. اين کار ابتدا به پيشنهاد افشين فخر، عامل توسعه خوشه بسته‌بندي قزوين آغاز شد و با کمک سيدمصطفي ايرانمنش و تيم او توسعه يافت.

در حال حاضر با جدي‌تر شدن اين پروژه، اعضاي جديدي به کارگروه مربوطه افزوده شده که تعداد و تنوع آن همچنان در حال گسترش است.

سيدعلي موسوي مديرکل دفتر طرح و برنامه‌هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور اعتقاد دارد با توجه به اَبَرحرفه بودن بسته‌بندي، کارگروه مربوطه در اين مرحله از پروژه بايد از مشورت متخصصان بيشتري استفاده ببرد تا نتيجه کار، قابل اجرا و مفيد باشد.

در جلسات هفتگي اين کارگروه به جز متخصصان و صاحب‌نظران صنعت بسته‌بندي، نمايندگان تشکل‌هاي مرتبط نيز دعوت شده‌اند که به جز دو تشکل بقيه آنها حضور چنداني در جلسات ندارند. اين در حالي است که بهره‌وران اصلي اين پروژه، واحدهاي صنعتي و بنگاه‌هاي مرتبط با بسته‌بندي هستند که با تعريف اين مشاغل، از شرايط مهارتي و استخدامي بهتري برخوردار خواهند شد.
iranpack-sanat-bastebandi-154-2014-08-27 11.37.17

iranpack-sanat-bastebandi-154-2014-08-27 11.37.27

بیشتر بخوانید . . .