Bennetto

نوشیدنی شکلاتی Bennetto

لازم بود که این محصول احساسات بسیاری را در یک فضای خیلی کوچک نشان دهد. همچنین پیام اصلی این محصول مبنی بر “نوشیدنی بودن” هم می‌بایست کاملا مشخص می‌بود تا آن را از دیگر محصولات شکلاتی متمایز کند.