آرشیو: 2 جولای 2016

یک راهنمای عملی چگونه اثربخشی کلی تجهیزات را محاسبه کنیم؟

گاهی به OEE و مقایسه بازدهی و اثربخشی

اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) و تا حدی بازدهی و اثربخشی، مفاهیمی هستند که غالبا در مورد آنها ابهام وجود دارد. در این جا قصد داریم این مفاهیم را به طور عینی و روشن توضیح داده و ابهامات را برطرف کنیم.