آرشیو: 20 آوریل 2016

دامنه ویژگی‌های مواد خام برای پشت‌چسبدار

منبع: Labeling Playbook
ترجمه از آزاده کیایی‌فر
سرپرست تحقیق و توسعه شرکت ایراندار

هنگامی که شما کاربردهای مختلف را برای یک برچسب ارزیابی می‌کنید، ابتدا باید نیازهای خود برای انتخاب درست تامین‌کننده و مواد اولیه در پروژه را بررسی کنید.