مقایسه صادرات غیر نفتی 94 و 93

به گزارش ایرنا، ارزش صادرات غیرنفتی در 12 ماهه 1394 به رقم 42 میلیارد و 415 میلیون دلار رسید که سهم میعانات گازی 6 میلیارد و 664 میلیون دلار، صنعت و پتروشیمی 30 میلیارد و 486 میلیون دلار، کشاورزی سه میلیارد و 988 میلیون دلار، معدن 944 میلیون دلار و فرش و صنایع دستی 333 میلیون دلار ثبت شد.

به گزارش ایرنا، ارزش صادرات غیرنفتی در 12 ماهه 1394 به رقم 42 میلیارد و 415 میلیون دلار رسید که سهم میعانات گازی 6 میلیارد و 664 میلیون دلار، صنعت و پتروشیمی 30 میلیارد و 486 میلیون دلار، کشاورزی سه میلیارد و 988 میلیون دلار، معدن 944 میلیون دلار و فرش و صنایع دستی 333 میلیون دلار ثبت شد.
ارزش صادرات غیرنفتی 12 ماهه پارسال در همسنجی با سال 1393 از نظر وزن و ارزش به ترتیب هفت و 16 درصد کاهش نشان می دهد.
صنعت و پتروشیمی با 71.9 درصد سهم ارزش صادرات در سال 1394، در رتبه نخست قرار گرفت و فرش و صنایع دستی کمتر از یک درصد سهم ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.

بیشتر بخوانید . . .