مقایسه صادرات غیر نفتی ۹۴ و ۹۳

به گزارش ایرنا، ارزش صادرات غیرنفتی در ۱۲ ماهه ۱۳۹۴ به رقم ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که سهم میعانات گازی ۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار، صنعت و پتروشیمی ۳۰ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار، کشاورزی سه میلیارد و ۹۸۸ میلیون دلار، معدن ۹۴۴ میلیون دلار و فرش و صنایع دستی ۳۳۳ میلیون دلار ثبت شد.

به گزارش ایرنا، ارزش صادرات غیرنفتی در ۱۲ ماهه ۱۳۹۴ به رقم ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که سهم میعانات گازی ۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار، صنعت و پتروشیمی ۳۰ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار، کشاورزی سه میلیارد و ۹۸۸ میلیون دلار، معدن ۹۴۴ میلیون دلار و فرش و صنایع دستی ۳۳۳ میلیون دلار ثبت شد.
ارزش صادرات غیرنفتی ۱۲ ماهه پارسال در همسنجی با سال ۱۳۹۳ از نظر وزن و ارزش به ترتیب هفت و ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد.
صنعت و پتروشیمی با ۷۱٫۹ درصد سهم ارزش صادرات در سال ۱۳۹۴، در رتبه نخست قرار گرفت و فرش و صنایع دستی کمتر از یک درصد سهم ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.

بیشتر بخوانید . . .