آرشیو: 30 دسامبر 2021

روندهای جهانی ‌بسته‌بندی

منبع: سازمان جهانی بسته‌بندی   سبک زندگی و ‌بسته‌بندی اسنک در حین حرکت از آن جایی که افراد بیشتری در حال حرکت می‌خورند و می‌نوشند، مصرف‌کنندگان بسته‌بندی سبکی را می‌خواهند که در دست گرفتن،...