آرشیو: 27 ژانویه 2018

۰

یک گالن بسیار‌هوشمند

طراحی منحصر‌به‌فرد گالن بسیار هوشمند به این معنی است که تعدادی از ویژگی‌های جدیدی را فراهم‌می‌آورد که با یکدیگر بهترین انتخاب را برای تولید‌کنندگان نیازمند به ظرف ایجاد‌می‌کند تا به کارآیی کلی آنها افزوده و در عین‌حال، تاثیرات محیطی آنها را بکاهند.