آرشیو: 9 آوریل 2016

ساده و صمیمی هماهنگی بسته و محصول

گاهی درک بسته‌بندی مناسب چندان سخت نیست. اما فهمیدن این که کجا باید با زبان ساده صحبت کرد نیز کار هر کسی نیست.
محمد رستم‌زاده پس از ساخت و تولید پرندگان سرامیکی خود به دنبال بسته‌بندی بود که همزبان این پرندگان باشد. یعنی ساده، یادآور طبیعت و دوست‌داشتنی.