آرشیو: 17 دسامبر 2015

جدایی کشاورزی از صنعت؟!

مجلس شورای اسلامی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی با عنوان
طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ مصوب و درتاریخ ۲/۱۲/۹۱ پس از تصویب شورای نگهبان به آن وزارتخانه ابلاغ کرد.