آرشیو: 29 ژوئن 2013

تسریع و تسهیل در امور گمرکی

ایرنا: یک تفاهم نامه توسط مسعود کرباسیان و نیره پیروزبخت رئیسان گمرک و استاندارد امضا شد، این تفاهم نامه در راستای اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و اجرای مواد ۶۲ و۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تسریع وتسهیل در امر صادرات و واردات بویژه حمایت از تولیدکنندگان داخلی منعقد شده است.