لیتوگرافی

احمد ابوالحسنی مدیرعامل و جلیل غفاری رهبر رییس هیئت مدیره شرکت نمایشگاهی مجمع امور صنوف تولیدی و خدماتی تهران شدند.

آژانس خبری پاپنا اعلام کرد شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی مجری برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌‌بندی تهران مدیرعامل و رییس هیات مدیره خود را برگزید. این شرکت که متشکل از بیش از 43...