دربندی

تعهد به “آسان بازشدن”

این ویژگی امکان باز و بسته‌کردن درپوش را با میزان نیروی پینچ بسیار کمتری نسبت به درپوش‌های مشابه فراهم می‌کند.