برگزاری دوره آموزشی مديريت بازيافت ظروف خالی آفت‌کش‌ها

ایانا: دوره آموزشی تخصصی مديريت بازيافت ظروف خالی آفت‌کش ها توسط سازمان‌های بهداشت جهانی(WHO) و خواروبار جهانی(FAO) در شهر ليون فرانسه برگزار شد.

ایانا: دوره آموزشی تخصصی مديريت بازيافت ظروف خالی آفت‌کش ها توسط سازمان‌های بهداشت جهانی(WHO)  و خواروبار جهانی(FAO) در شهر ليون فرانسه برگزار شد.
در اين دوره آموزشی که مدعوين آن از کشورهای ايران، اردن، کامرون، بنين و مراکش بودند، مژگان احراری رئيس گروه آزمايشگاه های سموم سازمان حفظ نباتات به عنوان نماينده وزارت جهاد کشاورزی حضور داشت. همچنين نمايندگان ديگری از کشورمان نيز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محيط زيست و انجمن توليدکنندگان سموم در اين دوره آموزشی حضور داشتند.
از آن جا که با پيشرفت صنعت و تکنولوژی و روند رو به رشد آن در زمينه های مختلف، عوارض و نتايج ناخواسته‌ای نيز به دنبال کسب هدف اصلی عايد می‌گردد در حوزه کشاورزی نيز مکانيزه شدن و مصرف سم و کود در جهت برداشت بيشترين مقدار و بهترين محصول، پسماندها و زباله‌های کشاورزی ناشی از مصرف اين نهاده‌ها به جای می‌ماند که دارای معضلات زيست محيطی است. در اين دوره آموزشی سعی بر آن شد با ارائه راهکار و آموزش، بين توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان و متوليان سازمان‌ها ايجاد هماهنگی لازم بوجود آيد. در اين دوره شرکت‌کنندگان با نحوه صحيح و روند بازيافت ظروف خالی آفت‌کش‌ها که در کشور فرانسه توسط شرکت Adivalor انجام می‌شود، از نزديک آشنا شدند. لازم به توضييح است از ميان کشورهای شرکت‌کننده، کشور مراکش نيز با توجه به سطح توسعه‌يافتگی آن در طرحی آزمايشی موفق به اجرا و جمع‌آوری آلاينده‌های پايدار کشاورزی خود گرديده است.

بیشتر بخوانید . . .