27 كارگاه بسته‌بندي كشمش در استان قزوين

مهر/ نیازعلی ابراهیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برای افزایش کیفیت انگور باید به‌زراعی در مزرعه صورت گیرد و در این راستا چند کار مهم باید صورت گیرد که داربستی کردن، ایجاد کارگاه‌های بهداشتی و توسعه صنایع بسته‌بندی ضروری است.
ابراهیمی پاک گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ بارگاه کشمش در استان داریم که باید به سه هزار مورد برسد و در بخش صنایع بسته‌بندی هم ۲۷ کارخانه کشمش داریم که باید میزان تولید را از ۳۰۰ هزار تن به یک میلیون تن برسانیم.
وی بیان کرد: برای تازه‌خوری انگور باید نسبت به احداث سردخانه اقدام کنیم و احداث بارگاه و سردخانه تا ظرفیت ۳۰۰ هزار تن هم برای توسعه صنایع تبدیلی و تحقق تولید یک میلیون تن انگور ضروری است.
در مزرعه باید کارهایی صورت گیرد تا میزان عملکرد افزایش یابد و با توسعه صادرات هم باید اقدام کنیم که در این بخش بازاریابی مهم است و با تولید انگور خوب می توان به صادرات کمک کرد که امیدواریم از سوی اتاق بازرگانی با تشکیل کارگروه کشمش بتوان از این بخش حمایت کرد.

بیشتر بخوانید . . .