SABIC 24.99 درصد سهام CLARIANT را کسب‌کرد

SABIC سهامی که قبلاً در اختیار North40 و Corvex Management بود را کسب‌کرد. Clariant سرمایه‌گذاری توسط کارخانه شیمیایی همتا و شریک SABIC را تایید‌می‌کند.
Clariant و SABIC مشغول مناظره ‌هستند. Clariant، یکی از رهبران جهانی در زمینه مواد‌شیمیایی اختصاصی، امروزه سرمایه‌گذاری توسط کارخانه شیمیایی همتا و شریک SABIC را تایید‌می‌کند، کسی که 24.99 درصد سهام در Clariant را کسب‌کرده‌است. کسب این سهام‌ها، که قبلاً در اختیار White Tale و North40 بوده،SABIC را به بزرگترین سهامدار Clariant تبدیل‌کرده‌است.
همان طور که در صنعت مرسوم‌است، Clariant از قصد SABIC برای به‌دست‌آوردن سهام قبل از معامله مطلع‌شد. SABIC یکی از مهمترین شرکت‌های شیمیایی جهانی با تجارت یک ماده‌شیمیایی اختصاصی مهم و شریک Clariant در طرح علمی مشترک Catalyst است.
Clariant در نظر دارد در هفته‌های آینده با SABIC وارد مذاکره‌شود تا وضعیت جدید را بررسی‌کرده و راه‌های ممکن برای ایجاد ارزش را مورد بررسی‌قرار‌دهد. Clariantهمچنین گفتگوی موجود با تمام سهامداران دیگر خود را ادامه خواهد‌داد

iranpack sanat bastebandi 182 Image-10

بیشتر بخوانید . . .