آرشیو: 3 جولای 2022

داوری

مسابقه برگزیدگان بسته‌بندی هیئت داوران هیئت داوران ترکیبی از متخصصان برجسته بسته‌بندی، تولید و فعالان صنعتی و اجتماعی است. هیئت داوران در دو مرحله که می‌تواند ترکیب مجزا داشته باشند تشکیل می‌شود. یک بار...

حمایت از مسابقه برگزیدگان بسته‌بندی

مسابقه برگزیدگان بسته‌بندی حامیان برگزیدگان بسته‌بندی خود یک حرکت حمایتی است که به شناسایی، معرفی و تشویق فعالیت‌های ارزشمند در زمینه بسته‌بندی می‌پردازد. اما این یک زنجیره است و چنین رویداد ملی خود نیز...