آرشیو: 17 سپتامبر 2016

تحولات جدید سطح بسته‌بندی اسپتیک در نمایشگاه IFT16

نمونه‌هایی در سرتاسر مراحل تولید، تحقیق و توسعه، مواد و اجزاء/ ظروف بسته‌بندی و بخش‌های دیگر بسته‌بندی نمایش داده شد، که از جمله به اولین پرکن‌های آزمایشگاهی اسپتیک در جهان برای تحقیق و توسعه می‌توان اشاره کرد، آنها در نمایشگاه توسط شرکت Micro Thermics معرفی شدند.