آرشیو: 25 دسامبر 2015

۰

ظرفیت اورلپ شیرزاد دوبرابر شد

صنایع بسته بندی شیرزاد در بیست و دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران دستگاه اورلپ جدید خود را به نمایش گذاشت. این دستگاه با عرض بیشتر و یک بخش جداکننده بسته های شرینک از هم ساخته شده است. لفاف پس از باز شذن از رول که نسبت به نوع قبلی عریص تر شده است دو قسمت شده روی دو سری محصول کشیده و وارد تونل شرینک می شود.