آرشیو: 3 مارس 2015

۱

مجموعه‌ای از نوآور‌‌ی‌‌های بسته‌‌بندی

مقالات اخیر من همگی درونمایه داشته و دیدی عمومی از جانب بازار نسبت به یک مورد ارائه داده و مجموعه‌‌ای از خلاقیت‌های مرتبط را توصیف می‌‌کردند. به این ترتیب خیلی از نوآوری‌‌های تکی جا مانده و منتظر دیگر خلاقیت‌های مشابه بودند تا همگی در یک مقاله با درونمایه مشترک قرار بگیرند. اما در حال حاضر من در حال سفر به اروپا هستم و فرصت و زمان تهیه یک مقاله این چنینی را ندارم. این خیلی هم بد نیست چون به من فرصت می‌‌دهد که مجموعه‌ای از خلاقیت‌های بسته‌‌بندی که اخیرا به بازار آمده‌‌اند را جمع‌‌آوری کنم. احتمال می‌‌دهم برای پوشش دادن مهمترین مواد به دو مقاله نیاز داشته باشم. خب شروع می‌‌کنیم. با انواع مختلفی از محصولات و صنایع روبرو هستیم.