Ishida

ترازويی که 70 محصول را وزن می‌کند

محصولات دانه‌ریز و فله‌ای مثل کوینولا بسته‌بندی می‌شوند، از یک میز توزيع با روزنه‌های منتهی به گودال‌های خوراننده پرتوی استفاده می‌شود. محصول دانه‌شده از طریق یک فیدر لرزشی وارد شده و روی میز قرار می‌گیرد تا زمانی که از داخل روزنه‌های با سرعتی که می‌توان آن را کم یا زیاد کرد عبور کنند.