آرشیو: 1 آگوست 2016

گالوس ۲۰۱۶

ایران روتاتیو دعوت می‌نماید:

آینده سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در

رویداد “روزهای نوآوری گالوس ۲۰۱۶” در شهر سنت گالن سوییس – ۳۰ شهریور به مدت سه روز (۲۰ الی ۲۲ سپتامبر)