آرشیو: 6 ژانویه 2016

۰

شیوه‌های برتر در خصوص بسته‌‌بندی‌های کِلَم‌شِل و بلیستر

برخی از مطالعات حاکی از آن است که خریداران ۴۰۰ درصد بیشتر
تمایل به استفاده از بسته‌بندی‌هایی دارند که محصول درون آن دیده می‌شود. متاسفانه، هنوز بیشماری از طراحان برندهای جدید وجود دارند که تصمیم مهم بسته‌بندی را تا آخرین لحظه به تعویق می‌اندازند.
این کار بنا به دلایل بسیاری که در این راهکار مشخص شده، به‌ویژه برای بسته‌بندی‌هایی که محصول را «در معرض نمایش می‌گذارد» در
خرده-فروشی‌ها، اشتباه بزرگی است.