پایان داوری‌های بخش آثار برتر جشنواره صنعت چاپ

پایان داوری جشنواره چاپ

داوری های جشنواره چاپ به پایان رسید

داوری های جشنواره چاپ به پایان رسید و بزودی آثار برتر این دوره در مراسمی
معرفی خواهند شد.

بیشتر بخوانید . . .