تیوب‌

تیوب‌های ضد دستکاری جدید

این راهکار برای برندهایی ارزشمند است که به افشای دستکاری و ارتقای ایمنی توجه دارند. طراحی نوار برشی، ظاهر جذابی داشته و موقع برداشتن درپوش، یک لبه‌ی کاربردی برای بازکردن آن قابل دسترسی است.