Sealed Air

۰

فیلم شرینک ضدبخار

فیلم شرینک شفاف را می‌توان در فروشگاه‌های محلی سراسر جهان استفاده کرد. همچنین در حال حاضر از آن به عنوان جایگزینی برای فیلم PVC برای محصولات زنجیره سرد استفاده می‌شود.