Seald Sweet

بسته‌بندی نارنگی برای کودکان

Seald Sweet،‌ که يک تهيه‌کننده بزرگ مرکبات است، ‌اخيرا نارنگي‌هاي شيريني که به راحتي مي‌توان پوستشان را جدا کرد، ‌به عنوان بخشي از برنامه تابستاني مرکبات شرکت افزوده است. بسته‌بندي رنگارنگ شرکت نقاشي‌هاي کودکانه‌اي...