Organic Bread Eureka

کیسه نان با 36 درصد مواد زیست‌تخریب‌پذیر

Jensen تایید می‌کند که “موانع زیادی بر سر راه استفاده از Green PE وجود داشت، چون پلي‌اتيلن با پایه زیستی از نظر ویژگی‌های مکانیکی و عملکردی مشابه پلي‌اتيلن پتروشیمیایی است. تنها تمایز آن این است که پلي‌اتيلن زیستی به جای “کربن قدیمی با پایه پتروشیمیایی” از “کربن جدید” ساخته می‌شود.