Organic Bread Eureka

۰

کیسه نان با ۳۶ درصد مواد زیست‌تخریب‌پذیر

Jensen تایید می‌کند که “موانع زیادی بر سر راه استفاده از Green PE وجود داشت، چون پلی‌اتیلن با پایه زیستی از نظر ویژگی‌های مکانیکی و عملکردی مشابه پلی‌اتیلن پتروشیمیایی است. تنها تمایز آن این است که پلی‌اتیلن زیستی به جای “کربن قدیمی با پایه پتروشیمیایی” از “کربن جدید” ساخته می‌شود.