سازمان ملي استاندارد ايران

فراخوان مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه شناسی قانونی

از متخصصان صنایع غذایی، دارویی، بسته‌بندی و سایر صنایعی که دست‌اندرکار تولید محصولات پیش بسته‌بندی شده هستند دعوت می‌شود برای مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه‌شناسی قانونی که در چارچوب سازمان جهانی OIML انجام می‌شود...

تاسيس کميته متناظر OIML در ايران

OIML يا سازمان بين‌المللي اندازه‌شناسي قانوني که مانند سازمان استاندارد جهاني ISO داراي اعتبار و اختيارات قانوني بين‌المللي است بر کار سيستم‌هاي اندازه‌گيري و تطبيق آنها در کشورهاي مختلف نظارت مي‌کند. سي کشور به...