سازمان ملي استاندارد ايران

فراخوان مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه شناسی قانونی

از متخصصان صنایع غذایی، دارویی، بسته‌بندی و سایر صنایعی که دست‌اندرکار تولید محصولات پیش بسته‌بندی شده هستند دعوت می‌شود برای مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه‌شناسی قانونی که در چارچوب سازمان جهانی OIML انجام می‌شود...

۰

تاسیس کمیته متناظر OIML در ایران

OIML یا سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی که مانند سازمان استاندارد جهانی ISO دارای اعتبار و اختیارات قانونی بین‌المللی است بر کار سیستم‌های اندازه‌گیری و تطبیق آنها در کشورهای مختلف نظارت می‌کند. سی کشور به...