سازمان ملي استاندارد ايران

فراخوان مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه شناسی قانونی

از متخصصان صنایع غذایی، دارویی، بسته‌بندی و سایر صنایعی که دست‌اندرکار تولید محصولات پیش بسته‌بندی شده هستند دعوت می‌شود برای مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه‌شناسی قانونی که در چارچوب سازمان جهانی OIML انجام می‌شود...

تاسیس کمیته متناظر OIML در ایران

OIML یا سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی که مانند سازمان استاندارد جهانی ISO دارای اعتبار و اختیارات قانونی بین‌المللی است بر کار سیستم‌های اندازه‌گیری و تطبیق آنها در کشورهای مختلف نظارت می‌کند. سی کشور به...