INTERPHEX NYC

جعبه ضد شوک Rondo-Pak

از آن جا که Safepack از مقوای صددرصد قابل ‌بازیافت ساخته شده است، با نیازهای روبه افزایش سازگاری با محیط زیست و پایداری هم مطابقت دارد.