بسته‌بندی مواد‌غذایی و نوشیدنی در اروپا تا ۲۰۲۰

گذری بر
گزارش‌های تحلیل بازار موسسه Smithers Pira

در طول دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۰، پیش‌بینی گردیده مصرف مواد‌ غذایی و نوشیدنی بسته‌بندی شده در اروپا سالیانه سه درصد افزایش یافته تا به ۹۳۵ بیلیون بسته‌ تا سال ۲۰۲۰ برسد.
با ادامه رشد جزئی بسته‌بندی مواد‌غذایی، Smithers Pira پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای بسته‌بندی یک‌بار مصرف مواد‌غذایی افزایش پیدا کرده، البته این رشد با سرعت آهسته‌تری نسبت به مصرف مواد‌غذایی و نوشیدنی بسته‌بندی شده برای لیوان‌های کاغذی وجود دارد.
آینده بسته‌بندی مواد‌غذایی و نوشیدنی در اروپا تا سال ۲۰۲۰، راهنمایی کامل و ارزشمند برای بازارهای بسته‌بندی مواد‌غذایی و نوشیدنی در سراسر غرب و شرق اروپا است.
این گزارش جامع اطلاعات و تجزیه و تحلیل منحصر به فردی را برای تامین‌کننده مواد اولیه، صاحبان برند، تبدیل‌کننده‌ها و مشاوران صنایع فراهم می‌آورد، کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری راهبردی اصلی را به شما می‌دهد.
چه ارزشی در این گزارش است؟
* پیش‌بینی‌های پنج ساله بازار
* تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌ گرایشات، استراتژی‌های بازار و اطلاعات اصلی.
محتوای این گزارش:
* فروش کمی و پیش‌بینی اطلاعات برای بازار بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی
* محرک‌های اصلی بازار و گرایشات براساس تحقیقات اولیه.
* بیش از ۳۷۵ جدول اطلاعات منحصر به فرد مواد‌غذایی و نوشیدنی براساس محل، نوع بسته و کشور.
چه روشی استفاده می‌شود؟
آینده بسته‌بندی مواد ‌غذایی و نوشیدنی در اروپا تا سال ۲۰۲۰ بر ‌پایه ترکیب عمیقی از تحقیقات اولیه و ثانویه است. تحقیقات اولیه شامل تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های انجام شده با کارشناسان در بخش بسته‌بندی مواد‌غذایی و نوشیدنی و بررسی جزئی‌تر ذینفعان اصلی در زنجیره تامین می‌باشد. تحقیقات ثانویه براساس تجزیه و تحلیل و مرور ادبیات گسترده از اطلاعات چاپ شده و آمار تجاری به منظور ایجاد این گزارش قطعی در مورد بسته‌بندی مواد‌غذایی و نوشیدنی در اروپا می‌باشد.
چه چیزی را کشف خواهید کرد؟
* تجزیه و تحلیل عمیق محرک‌های اصلی و گرایشات آینده این صنعت را با تخمین‌های استراتژیک شکل می‌دهد.
* تجزیه و تحلیل کامل بازاربسته‌بندی مواد‌غذایی و نوشیدنی در اروپا براساس محل،عمر مفید، نوع بسته،و منطقه جغرافیایی انجام شده است. تقاضای بسته‌بندی برای خرده‌فروشی و فروشگاه‌ها و بازارهای ارائه کننده مواد‌غذایی، و همچنین بسته‌بندی‌های یکبار مصرف مواد‌غذایی.
* اندازه کمی بازار و پیش‌بینی‌ها بر اساس تحقیقات اولیه.

بیشتر بخوانید . . .