iranpack-sanat-bastebandi-photograph

فرهاد کهبدی * راکسل:
چنان چه ماشین چاپ و دیگر مراحل برش برای هر مقوایی تنظیم شود، تمام مقواها با توجه به مشخصه داده شده از طرف تولیدکننده قابل چاپ و تبدیل به جعبه هستند.

بیشتر بخوانید . . .